Feb 14, 2011

गजल


प्रणय दिवश विषेश :
हातमा हात जोड्ने हो भने आउ तिम्रै हुँ।
मुटुमा फूल गोड्ने हो भने आउ तिम्रै हुँ।।

पहाडै पहाड बनेर आउछन्, जो  पनि अगाडी,
तिमी त्यो पहाड फोड्ने हो भने आउ तिम्रै हुँ।।

एक तमास भो जिन्दगी कतै टक्क अडिए जस्तो,
मिलेर  सँगै  मोड्ने हो  भने  आउ   तिम्रै  हुँ।।

अपुरो भो  जिन्दगी  के- के  नपुगे  जस्तो,
तिमी ती नपुग भोर्ने हो भने आउ तिम्रै हुँ।।

दुनियाँले के सुन्छन्, दुनियाँले  के भन्छन्,
अन्धबात सारा तोड्ने हो भने आउ तिम्रै हुँ।।

साक्षी राखेर प्रेमलाई खाउँला कशम मायालु,
परे प्राण सँगै छोड्ने हो भने आउ तिम्रै हुँ।।

Feb 10, 2011

गजल


;'g;fg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg .
cj;fg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg ..

k/]sf] a]nf sf“w, s:n] yfK5  oxf“
cledfg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg .

gf¨LG5 cfkm', c?nfO{ luHofpg]
ckdfg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg .

YoflRrg s';L{df, h] tGqdf lg p:t}
cjwfg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg .

7'n} 7'nf 5g\ oxf“, ;fgfsf] 5}g b]z
k/];fg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg .

;:tf] 5 ahf/ oxf“, h] af]n] lg laSg]
tfgftfg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg .

hlt pk|m]]×Úlg Eofu'tf, wlt{d} ahfl/G5
cf;dfg 5 b''lgof“, ;'g;fg ;'g;fg ..

Feb 7, 2011

मुक्तक

मयुँरको एउटा चालमा तिमीलाई कोरेँ भने।
गजलको एउटा तालमा तिमीलाई कोरेँ भने।
सुनिन्थे होला कति मनका झंकारहरु,
झरनाको एउटा छालमा तिमीलाई कोरेँ भने।।

केही हाइकु

केही हाइकु

1.
प्यास भरियो
धरातल भास्सिँदा
तप्प आकाश !!

Feb 6, 2011

beYond u...

I......
....Empty
...empty
totally eMpty
...only The empty...
why...!?!...
Don't know any-
elsewhat happens
all-arounds n' sorrounds...
u... u...
only u...
Bluring in my eyes
so that i can see me
As u-as in my myness
In my droped eyes...
without...
No 1...
ex...Planation...
no words...-"Myness"-
the only word...
!!!